VENDA DE ENTRADAS | REVERA VINUM 2023    Email: tienda@papelnatural.gal  ENTRAR

OBXECTO E ACEPTACIÓN

En cumprimento do disposto no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), infórmase de que esta páxina web: www .visualdev.es é propiedade de José Manuel González Campos, en diante, o titular. Este documento ponse a disposición dos usuarios/abonados coa intención de informar sobre as condicións de uso do sitio web.
O titular adaptouse aos requisitos da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPD-GDD). Así mesmo, cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos de Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).
A navegación por www.visualdev.es atribúe a condición de usuario/asinante do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.
Este sitio web foi creado polo titular con fins informativos e para o uso persoal dos usuarios/subscritores. Mediante este aviso legal preténdese regular o acceso e uso deste sitio web, así como a relación entre o sitio web e os seus usuarios/subscriptores.

Ao acceder a www.visualdev.es acéptanse os seguintes termos e condicións:
• O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva dos usuarios/abonados.
• O simple acceso a este sitio web non implica o establecemento de ningún tipo de relación comercial entre o titular e o usuario/asinante.
• O acceso e a navegación por este sitio web implica a aceptación e coñecemento das advertencias legais, condicións e termos de uso nela contidos.
O titular pode ofrecer servizos que poidan estar suxeitos ás súas propias condicións particulares que, segundo os casos, substitúan, completen e/ou modifiquen as ditas condicións, e sobre os que se informará ao usuario/abonado en cada caso concreto.
• O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coa lei, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario/asinante responderá ante o titular ou fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que se puidesen ocasionar como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

Identidade do responsable

Títular: VisualDev
• Jose Manuel Gonzalez Campos
NIF/CIF: 33.287.957B
Domicilio: Ameixaga Nº3, 3ºA. 15702. Santiago de Compostela. á Coruña. España
Correo electrónico: info@visualdev.es
Páxina web: www.visualdev.es

TERMOS DE USO

As presentes Condicións regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas web, membros do sitio web www.visualdev.es, incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Calquera persoa (“usuario/abonado”) que acceda ao sitio web www.visualdev.es comprométese a someterse ás Condicións de Uso vixentes en cada momento do portal www.visualdev.es .

DATOS PERSOAIS OBXECTO DE TRATAMENTO

Para navegar por www.visualdev.es non é necesario proporcionar ningún dato persoal. Para os efectos do disposto no citado Regulamento Xeral de Protección de Datos, os datos persoais remitidos a través dos formularios web recibirán o tratamento de datos de “usuarios” e/ou “subscritos”. Os usuarios e/ou subscritores deste sitio web comprométense a cumprir e respectar as disposicións aquí establecidas, así como calquera outra disposición legal que resulte de aplicación. Para o tratamento dos datos de usuarios e/ou abonados implantaranse todas as medidas de seguridade técnicas e organizativas establecidas na lexislación vixente. Este sitio web respecta e coida os datos persoais dos usuarios/ascritores. Como usuario/asinante debes saber que os teus dereitos están garantidos. A declaración de privacidade explica que datos persoais se recollen dos usuarios/subscritores e como se usan.

Os maiores de trece anos poderán rexistrarse en www.visualdev.es como usuarios/asscriptores sen o consentimento previo dos seus pais ou titores. No caso de ser menor de trece anos, é necesario o consentimento para o tratamento dos datos persoais, o acceso e o uso dos servizos desta web, dos pais, titores ou representantes legais, responsables últimos de todos os actos que realicen os menores. . A responsabilidade na determinación dos contidos concretos aos que acceden os menores corresponde a aqueles. Por iso, se acceden a contidos inadecuados a través de Internet, haberá que establecer nos seus equipos informáticos mecanismos, en particular programas informáticos, filtros e bloques, que permitan limitar os contidos dispoñibles e, aínda que non sexan infalibles, resulten especialmente útiles. por controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

En ningún caso se recollerán dun menor de idade, sen o seu consentimento, datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade doutros membros da familia.
Se tes menos de trece anos e accedeches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non debes rexistrarte como usuario/subscrito.
É recomendable ler atentamente todos os termos antes de proporcionar os seus datos persoais neste sitio web. Máis información dispoñible na Política de Privacidade.

COMPROMISOS E OBRIGAS DOS USUARIOS

O usuario/asinante queda informado, e acepta, que o acceso a este sitio web non implica, en ningún caso, o inicio dunha relación comercial co titular. Deste xeito, o usuario/asinante comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen vulnerar a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso do sitio web con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera xeito, poidan causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web.
En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:
- A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, salvo que teña a autorización do titular como lexítimo propietario.
- Calquera violación dos dereitos do titular como propietario lexítimo.
- O seu uso con fins comerciais ou publicitarios. Ao utilizar o sitio web www.visualdev.es, o usuario/asinante comprométese a non realizar ningunha conduta que poida prexudicar a imaxe, intereses e dereitos do titular ou de terceiros. partes ou que poidan danar, inutilizar ou sobrecargar o portal www.visualdev.es ou que impidan, de calquera xeito, o normal uso da web.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario/asinante ao titular poderán ser almacenados ou non en bases de datos automatizadas, cuxa titularidade corresponde exclusivamente ao titular, asumindo todas as condicións técnicas, organizativas e medidas de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nel de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos.
Non obstante, o usuario/asinante debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, o titular non pode garantir a ausencia de malware ou outros elementos que poidan provocar alteracións. nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario/asinante ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nel, aínda que se dispoñen de todos os medios necesarios e medidas de seguridade adecuadas para evitar a presenza destes elementos lesivos.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

A plataforma de resolución de litixios facilitada pola Comisión Europea ponse a disposición dos usuarios e está dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a modalidade de posta á súa disposición, de todo ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais. fins, en calquera medio e por calquera medio técnico, sen a autorización do titular.
O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial, propiedade do titular. O usuario sabe e acepta que todo o sitio web, que contén, entre outros, o texto, o software, o contido (incluíndo a súa estrutura, selección, disposición e presentación), podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas rexistradas, dereitos de autor e dereitos de autor. outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais dos que España sexa parte e outros dereitos de propiedade e leis españolas.
No caso de que un usuario ou un terceiro considere que se produciu unha vulneración dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual por mor da introdución de determinados contidos na web, deberá comunicar esta circunstancia ao titular, indicando:
- Datos persoais do interesado, propietario dos dereitos supostamente vulnerados, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.
- Indicar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos indicados dereitos de propiedade intelectual e unha declaración expresa na que o interesado se responsabiliza da veracidade dos datos facilitados na notificación.
O sitio web, incluíndo, entre outros, a programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, textos, fotografías e/ou gráficos son propiedade do prestador ou, se fose necesario, ten a licenza ou autorización expresa dos autores.
Independentemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, distribución e comunicación pública precisa da autorización previa por escrito do prestador. Calquera uso non autorizado previamente polo provedor será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.
Os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos que non sexan do prestador e que poidan aparecer na páxina web, pertencen aos seus respectivos propietarios, que son eles mesmos responsables de calquera posible controversia que se produza respecto dos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa destes.
O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a mención ou aparición no sitio web, da existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, nin aval, patrocinio ou recomendación por parte deste. .
Para realizar calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo por correo electrónico.

LIGACÓNS EXTERNAS

As páxinas web www.visualdev.es poden proporcionar ligazóns a outros sitios web propios e contidos propiedade de terceiros como:
- Ferramentas
- Recursos
- Información adicional
- Sitios web de terceiros

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE LEGAL

O titular non outorga garantía ningunha nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionarse por:
- A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo do sitio web, ou dos seus servizos e contidos.
- A existencia de malware, programas maliciosos ou daniños no contido. - O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente Aviso Legal.
- A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.

O provedor non se fai responsable en ningún caso dos danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web. O titular queda exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada neste sitio web e da falta de dispoñibilidade (colisións) do sitio, que tamén realizará paradas periódicas por mantemento técnico.
O titular resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preaviso nin de comunicar as ditas modificacións aos usuarios/abonados, entendéndose como suficiente a publicación na páxina web do propietario.

Desde o sitio web do propietario, é posible ser redirixido a contidos de sitios web de terceiros. Dado que o titular non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade con respecto a ditos contidos.

En todo caso, o titular comprométese a retirar de forma inmediata calquera contido que puidese contravenir a lexislación, a moral ou a orde pública nacional ou internacional, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, comunicando o contido en cuestión ás autoridades competentes.
< br> O sitio web do titular pode conter textos elaborados con fins meramente informativos ou informativos que poden non reflectir o estado vixente da lexislación ou xurisprudencia e que se refiran a situacións xerais, polo que o seu contido nunca poderá ser aplicado polo usuario a casos concretos.
As opinións expresadas neles non reflicten necesariamente as opinións do propietario.
O contido dos artigos publicados na páxina web do titular non pode ser considerado, en ningún caso, un substituto do asesoramento xurídico.
O usuario/asinante non deberá actuar en base á información contida na páxina web do titular sen recorrer previamente ao asesoramento profesional correspondente.
O usuario/asinante comprométese a utilizar a Web de acordo coa Lei e este Aviso Legal, así como coa moral e os bos costumes. Para tal fin, o usuario/asinante absterase de utilizar a páxina con fins ilícitos ou prohibidos, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso do ordenador. equipos ou documentos, arquivos e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático do provedor.

En particular, e a título indicativo, pero non exhaustivo, o usuario/asinante comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que:
• é contrario, despreza ou vulnera os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente, nos tratados internacionais e demais normativa vixente;
• inducir, incitar ou promover accións delituosas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e á orde pública;
• Inducir, incitar ou promover accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición;
• é contrario ao dereito á honra, á intimidade persoal ou familiar ou á imaxe das persoas;
• de calquera forma, danar a credibilidade do provedor ou de terceiros;
• constitúe publicidade ilícita, enganosa ou desleal.

LEIS APLICABLE E XURISDICCIÓN

Con carácter xeral, as relacións entre o titular e os usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web, están sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos xulgados da provincia da CORUÑA.

DÚBIDAS E CONTACTO

Se algún usuario ten algunha dúbida sobre este Aviso Legal ou algún comentario sobre o portal www.visualdev.es, póñase en contacto connosco a través do formulario de contacto.